Υποσυστήματα Πελατών- Προμηθευτών

Το υποσύστημα των πελατών/ προμηθευτών είναι ένα υποσύστημα το οποίο συνδέεται άμεσα με αυτό των πωλήσεων/αγορών. Καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών μια επιχείρησης, συνδυάζοντας άψογα επιπλέον υποσυστήματα όπως αυτό του CRM και των πωλητών.   
 
Δυνατότητες:
 • Αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων του πελάτη/προμηθευτή απλά καταχωρώντας το Α.Φ.Μ του. Το σύστημα συνδέεται on-line με το site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ)  και αντλεί τα στοιχεία της εταιρίας (Επωνυμία, Δ.Ο.Υ, Διεύθυνση, ΤΚ, Τηλέφωνα) κάνοντας έλεγχο του Α.Φ.Μ που έχει ζητηθεί. Σε περίπτωση που το Α.Φ.Μ που δώσαμε είναι ήδη καταχωρημένο σε άλλη εγγραφή πελάτη,το proXess μας ειδοποιεί με σχετικό μήνυμα με σκοπό να αποφεύγονται οι διπλοκαταχωρίσεις. 
  Αυτόματη συμπλήρωση βασικών στοιχείων πελάτη/προμηθευτή καταχωρώντας απλά το Α.Φ.Μ του
  Διευκόλυνση για τον χρήστη που καταχωρεί μεγάλο όγκο στοιχείων 
  Αποφεύγονται τα λάθη κατά τη πληκτρολόγηση των στοιχείων
  Έλεγχος  για ήδη καταχωρημένη εγγραφή με το ίδιο Α.Φ.Μ
  Μηδενίζεται ο χρόνος καταχώρισης 
  Εξοικονόμηση χρόνου 
 • Πλήρης υποστήριξη υποκαταστημάτων ανά πελάτη / προμηθευτή 
 • Πλήρης διαχείριση παραγγελιών/προσφορών πελατών/προμηθευτών με δυνατότητα μετασχηματισμών σε άλλα παραστατικά 
 • Δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων οποιουδήποτε τύπου (εικόνα, έγγραφο κλπ) στα σταθερά στοιχεία προϊόντος ή πελάτη /  προμηθευτή 
 • Δυνατότητα επιπλέον ομαδοποίησης πελατών / προμηθευτών / προϊόντων με βάση κάποιον συσχετισμό των χαρακτηριστικών τους χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουμε καινούργιο πεδίο στα σταθερά τους στοιχεία 
 • Πολλαπλοί τύποι «καρτέλας» πελάτη / προμηθευτή. Για παράδειγμα μπορεί ο τύπος «Α» να εμφανίζει τα τιμολόγια πώλησης και τις εισπράξεις ενώ παράλληλα ο τύπος «Β» τα δελτία αποστολής (εφ’ όσον έχουν τιμές) και τις εισπράξεις 
 • Έκδοση παραστατικών με γραμμή οπτικής ανάγνωσης (Ταχυπληρωμές ΕΛΤΑ, κτλ) 
 • Δρομολόγια πελατών 
 • Δυνατότητα μαζικής αποστολής e-mail και μηνυμάτων sms 
 • Πλήρες εορτολόγιο πελατών προμηθευτών και υπολοίπων συμβαλλομένων στο σύστημα 
 • Καταχώριση και παρακολούθηση στοιχείων ανταγωνισμού ανά πελάτη και ανταγωνιστή.